کمترین: 
4991
بیشترین: 
5329
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5032
زمان: 
3/20 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 20 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 خرداد 1397 , 5032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":5211},{"date":"1397/03/20 10:30","price":5228},{"date":"1397/03/20 11:50","price":5233},{"date":"1397/03/20 12:00","price":5267},{"date":"1397/03/20 12:10","price":5329},{"date":"1397/03/20 12:20","price":5307},{"date":"1397/03/20 12:30","price":5314},{"date":"1397/03/20 12:40","price":5319},{"date":"1397/03/20 12:50","price":5329},{"date":"1397/03/20 13:20","price":5035},{"date":"1397/03/20 13:40","price":5329},{"date":"1397/03/20 14:00","price":5028},{"date":"1397/03/20 14:10","price":5024},{"date":"1397/03/20 14:20","price":5013},{"date":"1397/03/20 14:40","price":5003},{"date":"1397/03/20 14:50","price":5007},{"date":"1397/03/20 15:00","price":5038},{"date":"1397/03/20 15:10","price":5080},{"date":"1397/03/20 15:40","price":5086},{"date":"1397/03/20 16:00","price":5100},{"date":"1397/03/20 16:20","price":5148},{"date":"1397/03/20 16:50","price":5159},{"date":"1397/03/20 17:30","price":5169},{"date":"1397/03/20 17:50","price":5159},{"date":"1397/03/20 18:10","price":5169},{"date":"1397/03/20 18:20","price":5153},{"date":"1397/03/20 18:30","price":4991},{"date":"1397/03/20 18:40","price":5073},{"date":"1397/03/20 18:50","price":5059},{"date":"1397/03/20 19:00","price":5042},{"date":"1397/03/20 19:10","price":5038},{"date":"1397/03/20 19:20","price":5032},{"date":"1397/03/20 19:30","price":5036},{"date":"1397/03/20 19:50","price":5032},{"date":"1397/03/20 20:00","price":5042},{"date":"1397/03/20 20:20","price":5032}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398