کمترین: 
1448
بیشترین: 
1542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1456
زمان: 
3/20 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 20 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 خرداد 1397 , 1456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":1512},{"date":"1397/03/20 11:50","price":1520},{"date":"1397/03/20 12:00","price":1524},{"date":"1397/03/20 12:10","price":1539},{"date":"1397/03/20 12:20","price":1535},{"date":"1397/03/20 12:30","price":1537},{"date":"1397/03/20 12:40","price":1539},{"date":"1397/03/20 12:50","price":1542},{"date":"1397/03/20 13:20","price":1460},{"date":"1397/03/20 13:40","price":1542},{"date":"1397/03/20 14:00","price":1453},{"date":"1397/03/20 14:20","price":1448},{"date":"1397/03/20 14:30","price":1450},{"date":"1397/03/20 14:40","price":1448},{"date":"1397/03/20 15:00","price":1462},{"date":"1397/03/20 15:10","price":1470},{"date":"1397/03/20 15:30","price":1471},{"date":"1397/03/20 16:00","price":1475},{"date":"1397/03/20 16:10","price":1483},{"date":"1397/03/20 16:20","price":1489},{"date":"1397/03/20 16:40","price":1492},{"date":"1397/03/20 17:30","price":1495},{"date":"1397/03/20 17:50","price":1492},{"date":"1397/03/20 18:10","price":1495},{"date":"1397/03/20 18:20","price":1486},{"date":"1397/03/20 18:30","price":1469},{"date":"1397/03/20 18:40","price":1468},{"date":"1397/03/20 18:50","price":1458},{"date":"1397/03/20 19:00","price":1459},{"date":"1397/03/20 19:10","price":1458},{"date":"1397/03/20 19:20","price":1456},{"date":"1397/03/20 19:30","price":1457},{"date":"1397/03/20 19:50","price":1456},{"date":"1397/03/20 20:00","price":1459},{"date":"1397/03/20 20:20","price":1456}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398