کمترین: 
8649
بیشترین: 
9235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8720
زمان: 
3/20 20:20
قیمت پوند امروز 20 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 خرداد 1397 , 8720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":9030},{"date":"1397/03/20 10:30","price":9059},{"date":"1397/03/20 11:50","price":9069},{"date":"1397/03/20 12:00","price":9126},{"date":"1397/03/20 12:10","price":9235},{"date":"1397/03/20 12:20","price":9196},{"date":"1397/03/20 12:30","price":9208},{"date":"1397/03/20 12:40","price":9216},{"date":"1397/03/20 12:50","price":9235},{"date":"1397/03/20 13:20","price":8750},{"date":"1397/03/20 13:40","price":9235},{"date":"1397/03/20 14:00","price":8712},{"date":"1397/03/20 14:10","price":8705},{"date":"1397/03/20 14:20","price":8687},{"date":"1397/03/20 14:40","price":8669},{"date":"1397/03/20 14:50","price":8676},{"date":"1397/03/20 15:00","price":8731},{"date":"1397/03/20 15:10","price":8803},{"date":"1397/03/20 15:40","price":8814},{"date":"1397/03/20 16:00","price":8838},{"date":"1397/03/20 16:20","price":8921},{"date":"1397/03/20 16:50","price":8940},{"date":"1397/03/20 17:30","price":8957},{"date":"1397/03/20 17:50","price":8940},{"date":"1397/03/20 18:10","price":8957},{"date":"1397/03/20 18:20","price":8929},{"date":"1397/03/20 18:30","price":8649},{"date":"1397/03/20 18:40","price":8791},{"date":"1397/03/20 18:50","price":8766},{"date":"1397/03/20 19:00","price":8737},{"date":"1397/03/20 19:10","price":8731},{"date":"1397/03/20 19:20","price":8720},{"date":"1397/03/20 19:30","price":8727},{"date":"1397/03/20 19:50","price":8720},{"date":"1397/03/20 20:00","price":8737},{"date":"1397/03/20 20:20","price":8720}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398