کمترین: 
7591
بیشترین: 
8105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7653
زمان: 
3/20 20:20
قیمت یورو امروز 20 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 خرداد 1397 , 7653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/20 10:20","price":7925},{"date":"1397/03/20 10:30","price":7951},{"date":"1397/03/20 11:50","price":7959},{"date":"1397/03/20 12:00","price":8010},{"date":"1397/03/20 12:10","price":8105},{"date":"1397/03/20 12:20","price":8071},{"date":"1397/03/20 12:30","price":8081},{"date":"1397/03/20 12:40","price":8089},{"date":"1397/03/20 12:50","price":8105},{"date":"1397/03/20 13:20","price":7670},{"date":"1397/03/20 13:40","price":8105},{"date":"1397/03/20 14:00","price":7646},{"date":"1397/03/20 14:10","price":7640},{"date":"1397/03/20 14:20","price":7624},{"date":"1397/03/20 14:40","price":7608},{"date":"1397/03/20 14:50","price":7614},{"date":"1397/03/20 15:00","price":7663},{"date":"1397/03/20 15:10","price":7726},{"date":"1397/03/20 15:40","price":7736},{"date":"1397/03/20 16:00","price":7757},{"date":"1397/03/20 16:20","price":7830},{"date":"1397/03/20 16:50","price":7846},{"date":"1397/03/20 17:30","price":7861},{"date":"1397/03/20 17:50","price":7846},{"date":"1397/03/20 18:10","price":7861},{"date":"1397/03/20 18:20","price":7837},{"date":"1397/03/20 18:30","price":7591},{"date":"1397/03/20 18:40","price":7716},{"date":"1397/03/20 18:50","price":7693},{"date":"1397/03/20 19:00","price":7668},{"date":"1397/03/20 19:10","price":7663},{"date":"1397/03/20 19:20","price":7653},{"date":"1397/03/20 19:30","price":7659},{"date":"1397/03/20 19:50","price":7653},{"date":"1397/03/20 20:00","price":7668},{"date":"1397/03/20 20:20","price":7653}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398