کمترین: 
3760
بیشترین: 
3926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3919
زمان: 
3/19 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 19 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 3919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":3760},{"date":"1397/03/19 11:30","price":3766},{"date":"1397/03/19 12:10","price":3777},{"date":"1397/03/19 12:20","price":3779},{"date":"1397/03/19 12:30","price":3774},{"date":"1397/03/19 12:40","price":3781},{"date":"1397/03/19 12:50","price":3787},{"date":"1397/03/19 13:10","price":3785},{"date":"1397/03/19 13:20","price":3794},{"date":"1397/03/19 13:30","price":3800},{"date":"1397/03/19 13:40","price":3804},{"date":"1397/03/19 13:50","price":3853},{"date":"1397/03/19 14:00","price":3833},{"date":"1397/03/19 14:20","price":3845},{"date":"1397/03/19 14:30","price":3847},{"date":"1397/03/19 14:40","price":3833},{"date":"1397/03/19 14:50","price":3836},{"date":"1397/03/19 15:00","price":3845},{"date":"1397/03/19 15:10","price":3847},{"date":"1397/03/19 15:20","price":3859},{"date":"1397/03/19 15:40","price":3866},{"date":"1397/03/19 15:50","price":3881},{"date":"1397/03/19 16:10","price":3885},{"date":"1397/03/19 16:20","price":3894},{"date":"1397/03/19 16:30","price":3909},{"date":"1397/03/19 16:50","price":3922},{"date":"1397/03/19 17:00","price":3918},{"date":"1397/03/19 17:10","price":3926},{"date":"1397/03/19 17:20","price":3915},{"date":"1397/03/19 17:30","price":3912},{"date":"1397/03/19 17:40","price":3904},{"date":"1397/03/19 17:50","price":3896},{"date":"1397/03/19 18:00","price":3898},{"date":"1397/03/19 18:10","price":3909},{"date":"1397/03/19 18:20","price":3918},{"date":"1397/03/19 18:50","price":3919},{"date":"1397/03/19 19:00","price":3922},{"date":"1397/03/19 19:10","price":3926},{"date":"1397/03/19 19:20","price":3923},{"date":"1397/03/19 19:30","price":3926},{"date":"1397/03/19 19:40","price":3922},{"date":"1397/03/19 20:10","price":3919}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398