کمترین: 
1613
بیشترین: 
1684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1681
زمان: 
3/19 20:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1613},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1615},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1620},{"date":"1397/03/19 12:20","price":1621},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1619},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1621},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1625},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1624},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1628},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1630},{"date":"1397/03/19 13:40","price":1632},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1649},{"date":"1397/03/19 14:00","price":1644},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1649},{"date":"1397/03/19 14:30","price":1651},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1644},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1646},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1649},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1653},{"date":"1397/03/19 15:30","price":1655},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1657},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1664},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1666},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1670},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1675},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1677},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1684},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1681},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1684},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1680},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1675},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1674},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1672},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1677},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1679},{"date":"1397/03/19 18:30","price":1681},{"date":"1397/03/19 19:00","price":1682},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1683},{"date":"1397/03/19 19:30","price":1684},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1682},{"date":"1397/03/19 20:10","price":1681}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398