کمترین: 
819
بیشترین: 
856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
854
زمان: 
3/19 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":819},{"date":"1397/03/19 11:30","price":821},{"date":"1397/03/19 12:10","price":823},{"date":"1397/03/19 12:20","price":824},{"date":"1397/03/19 12:30","price":822},{"date":"1397/03/19 12:40","price":824},{"date":"1397/03/19 12:50","price":825},{"date":"1397/03/19 13:20","price":827},{"date":"1397/03/19 13:30","price":828},{"date":"1397/03/19 13:40","price":829},{"date":"1397/03/19 13:50","price":838},{"date":"1397/03/19 14:00","price":835},{"date":"1397/03/19 14:20","price":838},{"date":"1397/03/19 14:30","price":839},{"date":"1397/03/19 14:40","price":835},{"date":"1397/03/19 14:50","price":836},{"date":"1397/03/19 15:00","price":838},{"date":"1397/03/19 15:20","price":840},{"date":"1397/03/19 15:30","price":841},{"date":"1397/03/19 15:40","price":842},{"date":"1397/03/19 15:50","price":845},{"date":"1397/03/19 16:10","price":846},{"date":"1397/03/19 16:20","price":848},{"date":"1397/03/19 16:30","price":851},{"date":"1397/03/19 16:40","price":852},{"date":"1397/03/19 16:50","price":856},{"date":"1397/03/19 17:00","price":854},{"date":"1397/03/19 17:10","price":856},{"date":"1397/03/19 17:20","price":853},{"date":"1397/03/19 17:40","price":851},{"date":"1397/03/19 17:50","price":850},{"date":"1397/03/19 18:10","price":852},{"date":"1397/03/19 18:20","price":853},{"date":"1397/03/19 18:30","price":854},{"date":"1397/03/19 19:10","price":855},{"date":"1397/03/19 19:30","price":856},{"date":"1397/03/19 20:00","price":855},{"date":"1397/03/19 20:10","price":854}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398