کمترین: 
4816
بیشترین: 
5028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5019
زمان: 
3/19 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 خرداد 1397 , 5019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":4816},{"date":"1397/03/19 11:30","price":4822},{"date":"1397/03/19 12:10","price":4837},{"date":"1397/03/19 12:20","price":4840},{"date":"1397/03/19 12:30","price":4833},{"date":"1397/03/19 12:40","price":4840},{"date":"1397/03/19 12:50","price":4850},{"date":"1397/03/19 13:10","price":4848},{"date":"1397/03/19 13:20","price":4859},{"date":"1397/03/19 13:30","price":4866},{"date":"1397/03/19 13:40","price":4871},{"date":"1397/03/19 13:50","price":4922},{"date":"1397/03/19 14:00","price":4909},{"date":"1397/03/19 14:20","price":4924},{"date":"1397/03/19 14:30","price":4927},{"date":"1397/03/19 14:40","price":4909},{"date":"1397/03/19 14:50","price":4913},{"date":"1397/03/19 15:00","price":4924},{"date":"1397/03/19 15:20","price":4934},{"date":"1397/03/19 15:30","price":4941},{"date":"1397/03/19 15:40","price":4951},{"date":"1397/03/19 15:50","price":4968},{"date":"1397/03/19 16:10","price":4974},{"date":"1397/03/19 16:20","price":4987},{"date":"1397/03/19 16:30","price":5001},{"date":"1397/03/19 16:40","price":5007},{"date":"1397/03/19 16:50","price":5028},{"date":"1397/03/19 17:00","price":5019},{"date":"1397/03/19 17:10","price":5028},{"date":"1397/03/19 17:20","price":5014},{"date":"1397/03/19 17:40","price":5001},{"date":"1397/03/19 17:50","price":4998},{"date":"1397/03/19 18:00","price":4992},{"date":"1397/03/19 18:10","price":5007},{"date":"1397/03/19 18:20","price":5012},{"date":"1397/03/19 18:30","price":5017},{"date":"1397/03/19 18:50","price":5019},{"date":"1397/03/19 19:00","price":5020},{"date":"1397/03/19 19:10","price":5022},{"date":"1397/03/19 19:20","price":5025},{"date":"1397/03/19 19:30","price":5028},{"date":"1397/03/19 20:00","price":5022},{"date":"1397/03/19 20:10","price":5019}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398