کمترین: 
798
بیشترین: 
834
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
832
زمان: 
3/19 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 19 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":798},{"date":"1397/03/19 11:30","price":799},{"date":"1397/03/19 12:10","price":802},{"date":"1397/03/19 12:30","price":801},{"date":"1397/03/19 12:40","price":802},{"date":"1397/03/19 12:50","price":804},{"date":"1397/03/19 13:20","price":805},{"date":"1397/03/19 13:30","price":807},{"date":"1397/03/19 13:50","price":816},{"date":"1397/03/19 14:00","price":814},{"date":"1397/03/19 14:20","price":816},{"date":"1397/03/19 14:30","price":817},{"date":"1397/03/19 14:40","price":814},{"date":"1397/03/19 15:00","price":816},{"date":"1397/03/19 15:20","price":818},{"date":"1397/03/19 15:30","price":819},{"date":"1397/03/19 15:40","price":820},{"date":"1397/03/19 15:50","price":823},{"date":"1397/03/19 16:10","price":824},{"date":"1397/03/19 16:20","price":826},{"date":"1397/03/19 16:30","price":829},{"date":"1397/03/19 16:40","price":830},{"date":"1397/03/19 16:50","price":834},{"date":"1397/03/19 17:00","price":832},{"date":"1397/03/19 17:10","price":834},{"date":"1397/03/19 17:20","price":831},{"date":"1397/03/19 17:40","price":829},{"date":"1397/03/19 17:50","price":828},{"date":"1397/03/19 18:10","price":830},{"date":"1397/03/19 18:20","price":831},{"date":"1397/03/19 18:30","price":832},{"date":"1397/03/19 19:10","price":833},{"date":"1397/03/19 19:30","price":834},{"date":"1397/03/19 20:00","price":833},{"date":"1397/03/19 20:10","price":832}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398