کمترین: 
1016
بیشترین: 
1060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059
زمان: 
3/19 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 19 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1059 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1016},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1017},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1020},{"date":"1397/03/19 12:20","price":1021},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1019},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1021},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1023},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1022},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1025},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1026},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1038},{"date":"1397/03/19 14:00","price":1035},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1039},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1035},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1036},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1039},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1041},{"date":"1397/03/19 15:30","price":1042},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1043},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1048},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1049},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1051},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1055},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1056},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1060},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1059},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1060},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1057},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1055},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1054},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1053},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1056},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1057},{"date":"1397/03/19 18:30","price":1058},{"date":"1397/03/19 18:50","price":1059},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1060},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1059}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399