کمترین: 
16911
بیشترین: 
17658
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17626
زمان: 
3/19 20:10
قیمت دینار بحرین امروز 19 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 17626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":16911},{"date":"1397/03/19 11:30","price":16935},{"date":"1397/03/19 12:10","price":16987},{"date":"1397/03/19 12:20","price":16995},{"date":"1397/03/19 12:30","price":16972},{"date":"1397/03/19 12:40","price":16995},{"date":"1397/03/19 12:50","price":17040},{"date":"1397/03/19 13:10","price":17024},{"date":"1397/03/19 13:20","price":17064},{"date":"1397/03/19 13:30","price":17087},{"date":"1397/03/19 13:50","price":17285},{"date":"1397/03/19 14:00","price":17237},{"date":"1397/03/19 14:20","price":17292},{"date":"1397/03/19 14:30","price":17306},{"date":"1397/03/19 14:40","price":17237},{"date":"1397/03/19 14:50","price":17253},{"date":"1397/03/19 15:00","price":17292},{"date":"1397/03/19 15:20","price":17327},{"date":"1397/03/19 15:30","price":17353},{"date":"1397/03/19 15:40","price":17369},{"date":"1397/03/19 15:50","price":17445},{"date":"1397/03/19 16:10","price":17466},{"date":"1397/03/19 16:20","price":17505},{"date":"1397/03/19 16:30","price":17561},{"date":"1397/03/19 16:40","price":17582},{"date":"1397/03/19 16:50","price":17658},{"date":"1397/03/19 17:00","price":17626},{"date":"1397/03/19 17:10","price":17658},{"date":"1397/03/19 17:20","price":17608},{"date":"1397/03/19 17:40","price":17561},{"date":"1397/03/19 17:50","price":17550},{"date":"1397/03/19 18:00","price":17532},{"date":"1397/03/19 18:10","price":17582},{"date":"1397/03/19 18:20","price":17600},{"date":"1397/03/19 18:30","price":17618},{"date":"1397/03/19 18:50","price":17626},{"date":"1397/03/19 19:00","price":17629},{"date":"1397/03/19 19:10","price":17637},{"date":"1397/03/19 19:20","price":17645},{"date":"1397/03/19 19:30","price":17658},{"date":"1397/03/19 20:00","price":17637},{"date":"1397/03/19 20:10","price":17626}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398