کمترین: 
1717
بیشترین: 
1792
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1789
زمان: 
3/19 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 19 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1717},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1719},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1724},{"date":"1397/03/19 12:20","price":1725},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1723},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1725},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1729},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1728},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1732},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1734},{"date":"1397/03/19 13:40","price":1736},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1759},{"date":"1397/03/19 14:00","price":1750},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1755},{"date":"1397/03/19 14:30","price":1756},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1750},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1751},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1755},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1761},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1765},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1771},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1773},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1778},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1783},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1785},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1792},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1789},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1792},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1787},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1783},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1781},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1780},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1785},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1788},{"date":"1397/03/19 18:50","price":1789},{"date":"1397/03/19 19:00","price":1790},{"date":"1397/03/19 19:10","price":1792},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1791},{"date":"1397/03/19 19:30","price":1792},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1790},{"date":"1397/03/19 20:10","price":1789}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398