کمترین: 
738
بیشترین: 
771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
770
زمان: 
3/19 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":738},{"date":"1397/03/19 11:30","price":739},{"date":"1397/03/19 12:10","price":742},{"date":"1397/03/19 12:30","price":741},{"date":"1397/03/19 12:40","price":742},{"date":"1397/03/19 12:50","price":744},{"date":"1397/03/19 13:10","price":743},{"date":"1397/03/19 13:20","price":745},{"date":"1397/03/19 13:30","price":746},{"date":"1397/03/19 13:40","price":747},{"date":"1397/03/19 13:50","price":757},{"date":"1397/03/19 14:00","price":753},{"date":"1397/03/19 14:20","price":755},{"date":"1397/03/19 14:30","price":756},{"date":"1397/03/19 14:40","price":753},{"date":"1397/03/19 15:00","price":755},{"date":"1397/03/19 15:20","price":758},{"date":"1397/03/19 15:40","price":759},{"date":"1397/03/19 15:50","price":762},{"date":"1397/03/19 16:10","price":763},{"date":"1397/03/19 16:20","price":765},{"date":"1397/03/19 16:30","price":767},{"date":"1397/03/19 16:40","price":768},{"date":"1397/03/19 16:50","price":771},{"date":"1397/03/19 17:00","price":770},{"date":"1397/03/19 17:10","price":771},{"date":"1397/03/19 17:20","price":769},{"date":"1397/03/19 17:40","price":767},{"date":"1397/03/19 17:50","price":766},{"date":"1397/03/19 18:10","price":768},{"date":"1397/03/19 18:20","price":769},{"date":"1397/03/19 18:50","price":770},{"date":"1397/03/19 19:10","price":771},{"date":"1397/03/19 19:20","price":770},{"date":"1397/03/19 19:30","price":771},{"date":"1397/03/19 20:00","price":770}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398