کمترین: 
6531
بیشترین: 
6819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6807
زمان: 
3/19 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 6807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":6531},{"date":"1397/03/19 11:30","price":6540},{"date":"1397/03/19 12:10","price":6560},{"date":"1397/03/19 12:20","price":6563},{"date":"1397/03/19 12:30","price":6554},{"date":"1397/03/19 12:40","price":6563},{"date":"1397/03/19 12:50","price":6581},{"date":"1397/03/19 13:10","price":6574},{"date":"1397/03/19 13:20","price":6590},{"date":"1397/03/19 13:30","price":6599},{"date":"1397/03/19 13:50","price":6675},{"date":"1397/03/19 14:00","price":6657},{"date":"1397/03/19 14:20","price":6678},{"date":"1397/03/19 14:30","price":6683},{"date":"1397/03/19 14:40","price":6657},{"date":"1397/03/19 14:50","price":6663},{"date":"1397/03/19 15:00","price":6678},{"date":"1397/03/19 15:20","price":6691},{"date":"1397/03/19 15:30","price":6701},{"date":"1397/03/19 15:40","price":6708},{"date":"1397/03/19 15:50","price":6719},{"date":"1397/03/19 16:00","price":6737},{"date":"1397/03/19 16:10","price":6745},{"date":"1397/03/19 16:20","price":6760},{"date":"1397/03/19 16:30","price":6782},{"date":"1397/03/19 16:40","price":6790},{"date":"1397/03/19 16:50","price":6819},{"date":"1397/03/19 17:00","price":6807},{"date":"1397/03/19 17:10","price":6819},{"date":"1397/03/19 17:20","price":6800},{"date":"1397/03/19 17:40","price":6782},{"date":"1397/03/19 17:50","price":6778},{"date":"1397/03/19 18:00","price":6771},{"date":"1397/03/19 18:10","price":6790},{"date":"1397/03/19 18:20","price":6797},{"date":"1397/03/19 18:30","price":6804},{"date":"1397/03/19 18:50","price":6807},{"date":"1397/03/19 19:00","price":6808},{"date":"1397/03/19 19:10","price":6811},{"date":"1397/03/19 19:20","price":6814},{"date":"1397/03/19 19:30","price":6819},{"date":"1397/03/19 20:00","price":6811},{"date":"1397/03/19 20:10","price":6807}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398