کمترین: 
4524
بیشترین: 
4724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4715
زمان: 
3/19 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 4715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":4524},{"date":"1397/03/19 11:30","price":4530},{"date":"1397/03/19 12:10","price":4544},{"date":"1397/03/19 12:20","price":4546},{"date":"1397/03/19 12:30","price":4540},{"date":"1397/03/19 12:40","price":4546},{"date":"1397/03/19 12:50","price":4556},{"date":"1397/03/19 13:10","price":4554},{"date":"1397/03/19 13:20","price":4565},{"date":"1397/03/19 13:30","price":4571},{"date":"1397/03/19 13:40","price":4576},{"date":"1397/03/19 13:50","price":4624},{"date":"1397/03/19 14:00","price":4611},{"date":"1397/03/19 14:20","price":4626},{"date":"1397/03/19 14:30","price":4629},{"date":"1397/03/19 14:40","price":4611},{"date":"1397/03/19 14:50","price":4615},{"date":"1397/03/19 15:00","price":4626},{"date":"1397/03/19 15:20","price":4635},{"date":"1397/03/19 15:30","price":4642},{"date":"1397/03/19 15:40","price":4651},{"date":"1397/03/19 15:50","price":4654},{"date":"1397/03/19 16:00","price":4667},{"date":"1397/03/19 16:10","price":4672},{"date":"1397/03/19 16:20","price":4683},{"date":"1397/03/19 16:30","price":4697},{"date":"1397/03/19 16:40","price":4703},{"date":"1397/03/19 16:50","price":4724},{"date":"1397/03/19 17:00","price":4715},{"date":"1397/03/19 17:10","price":4724},{"date":"1397/03/19 17:20","price":4710},{"date":"1397/03/19 17:40","price":4697},{"date":"1397/03/19 17:50","price":4695},{"date":"1397/03/19 18:00","price":4690},{"date":"1397/03/19 18:10","price":4703},{"date":"1397/03/19 18:20","price":4708},{"date":"1397/03/19 18:30","price":4713},{"date":"1397/03/19 18:50","price":4715},{"date":"1397/03/19 19:00","price":4716},{"date":"1397/03/19 19:10","price":4718},{"date":"1397/03/19 19:20","price":4720},{"date":"1397/03/19 19:30","price":4724},{"date":"1397/03/19 20:00","price":4718},{"date":"1397/03/19 20:10","price":4715}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398