کمترین: 
4976
بیشترین: 
5196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5186
زمان: 
3/19 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 19 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 خرداد 1397 , 5186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":4976},{"date":"1397/03/19 11:30","price":4983},{"date":"1397/03/19 12:10","price":4998},{"date":"1397/03/19 12:20","price":5001},{"date":"1397/03/19 12:30","price":4994},{"date":"1397/03/19 12:40","price":5001},{"date":"1397/03/19 12:50","price":5014},{"date":"1397/03/19 13:10","price":5009},{"date":"1397/03/19 13:20","price":5021},{"date":"1397/03/19 13:30","price":5028},{"date":"1397/03/19 13:50","price":5086},{"date":"1397/03/19 14:00","price":5072},{"date":"1397/03/19 14:20","price":5088},{"date":"1397/03/19 14:30","price":5092},{"date":"1397/03/19 14:40","price":5072},{"date":"1397/03/19 14:50","price":5076},{"date":"1397/03/19 15:00","price":5088},{"date":"1397/03/19 15:20","price":5098},{"date":"1397/03/19 15:30","price":5106},{"date":"1397/03/19 15:40","price":5110},{"date":"1397/03/19 15:50","price":5119},{"date":"1397/03/19 16:00","price":5133},{"date":"1397/03/19 16:10","price":5139},{"date":"1397/03/19 16:20","price":5151},{"date":"1397/03/19 16:30","price":5167},{"date":"1397/03/19 16:40","price":5173},{"date":"1397/03/19 16:50","price":5196},{"date":"1397/03/19 17:00","price":5186},{"date":"1397/03/19 17:10","price":5196},{"date":"1397/03/19 17:20","price":5181},{"date":"1397/03/19 17:40","price":5167},{"date":"1397/03/19 17:50","price":5164},{"date":"1397/03/19 18:00","price":5158},{"date":"1397/03/19 18:10","price":5173},{"date":"1397/03/19 18:20","price":5179},{"date":"1397/03/19 18:30","price":5184},{"date":"1397/03/19 18:50","price":5186},{"date":"1397/03/19 19:00","price":5187},{"date":"1397/03/19 19:10","price":5189},{"date":"1397/03/19 19:20","price":5192},{"date":"1397/03/19 19:30","price":5196},{"date":"1397/03/19 20:00","price":5189},{"date":"1397/03/19 20:10","price":5186}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398