کمترین: 
587
بیشترین: 
613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611
زمان: 
3/19 20:10
قیمت ین ژاپن امروز 19 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 611 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":587},{"date":"1397/03/19 12:10","price":589},{"date":"1397/03/19 12:20","price":590},{"date":"1397/03/19 12:30","price":589},{"date":"1397/03/19 12:40","price":590},{"date":"1397/03/19 12:50","price":591},{"date":"1397/03/19 13:20","price":592},{"date":"1397/03/19 13:30","price":593},{"date":"1397/03/19 13:50","price":600},{"date":"1397/03/19 14:00","price":598},{"date":"1397/03/19 14:20","price":600},{"date":"1397/03/19 14:40","price":598},{"date":"1397/03/19 14:50","price":599},{"date":"1397/03/19 15:00","price":600},{"date":"1397/03/19 15:20","price":601},{"date":"1397/03/19 15:30","price":602},{"date":"1397/03/19 15:40","price":603},{"date":"1397/03/19 15:50","price":604},{"date":"1397/03/19 16:00","price":605},{"date":"1397/03/19 16:10","price":606},{"date":"1397/03/19 16:20","price":607},{"date":"1397/03/19 16:30","price":609},{"date":"1397/03/19 16:40","price":610},{"date":"1397/03/19 16:50","price":613},{"date":"1397/03/19 17:00","price":611},{"date":"1397/03/19 17:10","price":613},{"date":"1397/03/19 17:20","price":611},{"date":"1397/03/19 17:40","price":609},{"date":"1397/03/19 18:00","price":608},{"date":"1397/03/19 18:10","price":610},{"date":"1397/03/19 18:20","price":611},{"date":"1397/03/19 19:00","price":612},{"date":"1397/03/19 19:30","price":613},{"date":"1397/03/19 20:00","price":612},{"date":"1397/03/19 20:10","price":611}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398