کمترین: 
1003
بیشترین: 
1048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1046
زمان: 
3/19 20:00
قیمت یوان چین امروز 19 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1003},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1005},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1008},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1007},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1008},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1011},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1010},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1012},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1014},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1026},{"date":"1397/03/19 14:00","price":1023},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1026},{"date":"1397/03/19 14:30","price":1027},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1023},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1024},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1026},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1028},{"date":"1397/03/19 15:30","price":1030},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1031},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1032},{"date":"1397/03/19 16:00","price":1035},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1036},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1039},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1042},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1043},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1048},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1046},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1048},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1045},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1042},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1041},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1040},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1043},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1044},{"date":"1397/03/19 18:30","price":1045},{"date":"1397/03/19 18:50","price":1046},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1047},{"date":"1397/03/19 19:30","price":1048},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1046}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398