کمترین: 
1439
بیشترین: 
1503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1500
زمان: 
3/19 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 19 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1439},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1441},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1446},{"date":"1397/03/19 12:20","price":1447},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1445},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1447},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1450},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1449},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1452},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1454},{"date":"1397/03/19 13:40","price":1456},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1475},{"date":"1397/03/19 14:00","price":1467},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1472},{"date":"1397/03/19 14:30","price":1473},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1467},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1469},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1472},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1477},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1480},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1481},{"date":"1397/03/19 16:00","price":1485},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1487},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1490},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1495},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1496},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1503},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1500},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1503},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1499},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1495},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1494},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1492},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1496},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1500},{"date":"1397/03/19 19:00","price":1501},{"date":"1397/03/19 19:10","price":1503},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1502},{"date":"1397/03/19 19:30","price":1503},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1501},{"date":"1397/03/19 20:10","price":1500}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398