کمترین: 
1741
بیشترین: 
1818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1815
زمان: 
3/19 20:10
قیمت درهم امارات امروز 19 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 1815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":1741},{"date":"1397/03/19 11:30","price":1743},{"date":"1397/03/19 12:10","price":1749},{"date":"1397/03/19 12:30","price":1747},{"date":"1397/03/19 12:40","price":1748},{"date":"1397/03/19 12:50","price":1754},{"date":"1397/03/19 13:10","price":1752},{"date":"1397/03/19 13:20","price":1756},{"date":"1397/03/19 13:30","price":1759},{"date":"1397/03/19 13:50","price":1779},{"date":"1397/03/19 14:00","price":1774},{"date":"1397/03/19 14:20","price":1780},{"date":"1397/03/19 14:30","price":1782},{"date":"1397/03/19 14:40","price":1774},{"date":"1397/03/19 14:50","price":1776},{"date":"1397/03/19 15:00","price":1780},{"date":"1397/03/19 15:20","price":1784},{"date":"1397/03/19 15:30","price":1786},{"date":"1397/03/19 15:40","price":1788},{"date":"1397/03/19 15:50","price":1791},{"date":"1397/03/19 16:00","price":1796},{"date":"1397/03/19 16:10","price":1798},{"date":"1397/03/19 16:20","price":1802},{"date":"1397/03/19 16:30","price":1808},{"date":"1397/03/19 16:40","price":1810},{"date":"1397/03/19 16:50","price":1818},{"date":"1397/03/19 17:00","price":1815},{"date":"1397/03/19 17:10","price":1818},{"date":"1397/03/19 17:20","price":1813},{"date":"1397/03/19 17:40","price":1808},{"date":"1397/03/19 17:50","price":1807},{"date":"1397/03/19 18:00","price":1805},{"date":"1397/03/19 18:10","price":1810},{"date":"1397/03/19 18:20","price":1812},{"date":"1397/03/19 18:30","price":1814},{"date":"1397/03/19 18:50","price":1815},{"date":"1397/03/19 19:10","price":1816},{"date":"1397/03/19 19:20","price":1817},{"date":"1397/03/19 19:30","price":1818},{"date":"1397/03/19 20:00","price":1816},{"date":"1397/03/19 20:10","price":1815}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398