کمترین: 
8622
بیشترین: 
9003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8987
زمان: 
3/19 20:10
قیمت پوند امروز 19 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 خرداد 1397 , 8987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":8622},{"date":"1397/03/19 11:30","price":8634},{"date":"1397/03/19 12:10","price":8661},{"date":"1397/03/19 12:20","price":8665},{"date":"1397/03/19 12:30","price":8653},{"date":"1397/03/19 12:40","price":8665},{"date":"1397/03/19 12:50","price":8684},{"date":"1397/03/19 13:10","price":8680},{"date":"1397/03/19 13:20","price":8700},{"date":"1397/03/19 13:30","price":8712},{"date":"1397/03/19 13:40","price":8721},{"date":"1397/03/19 13:50","price":8813},{"date":"1397/03/19 14:00","price":8788},{"date":"1397/03/19 14:20","price":8817},{"date":"1397/03/19 14:30","price":8823},{"date":"1397/03/19 14:40","price":8788},{"date":"1397/03/19 14:50","price":8796},{"date":"1397/03/19 15:00","price":8817},{"date":"1397/03/19 15:20","price":8834},{"date":"1397/03/19 15:30","price":8847},{"date":"1397/03/19 15:40","price":8855},{"date":"1397/03/19 15:50","price":8870},{"date":"1397/03/19 16:00","price":8894},{"date":"1397/03/19 16:10","price":8905},{"date":"1397/03/19 16:20","price":8925},{"date":"1397/03/19 16:30","price":8953},{"date":"1397/03/19 16:40","price":8964},{"date":"1397/03/19 16:50","price":9003},{"date":"1397/03/19 17:00","price":8987},{"date":"1397/03/19 17:10","price":9003},{"date":"1397/03/19 17:20","price":8977},{"date":"1397/03/19 17:40","price":8953},{"date":"1397/03/19 17:50","price":8948},{"date":"1397/03/19 18:00","price":8939},{"date":"1397/03/19 18:10","price":8964},{"date":"1397/03/19 18:20","price":8973},{"date":"1397/03/19 18:30","price":8983},{"date":"1397/03/19 18:50","price":8987},{"date":"1397/03/19 19:00","price":8988},{"date":"1397/03/19 19:10","price":8992},{"date":"1397/03/19 19:20","price":8996},{"date":"1397/03/19 19:30","price":9003},{"date":"1397/03/19 20:00","price":8992},{"date":"1397/03/19 20:10","price":8987}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398