کمترین: 
7567
بیشترین: 
7901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7887
زمان: 
3/19 20:10
قیمت یورو امروز 19 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 خرداد 1397 , 7887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 10:20","price":7567},{"date":"1397/03/19 11:30","price":7578},{"date":"1397/03/19 12:10","price":7601},{"date":"1397/03/19 12:20","price":7605},{"date":"1397/03/19 12:30","price":7594},{"date":"1397/03/19 12:40","price":7605},{"date":"1397/03/19 12:50","price":7621},{"date":"1397/03/19 13:10","price":7618},{"date":"1397/03/19 13:20","price":7635},{"date":"1397/03/19 13:30","price":7646},{"date":"1397/03/19 13:40","price":7654},{"date":"1397/03/19 13:50","price":7734},{"date":"1397/03/19 14:00","price":7713},{"date":"1397/03/19 14:20","price":7738},{"date":"1397/03/19 14:30","price":7744},{"date":"1397/03/19 14:40","price":7713},{"date":"1397/03/19 14:50","price":7720},{"date":"1397/03/19 15:00","price":7738},{"date":"1397/03/19 15:20","price":7753},{"date":"1397/03/19 15:30","price":7765},{"date":"1397/03/19 15:40","price":7772},{"date":"1397/03/19 15:50","price":7785},{"date":"1397/03/19 16:00","price":7806},{"date":"1397/03/19 16:10","price":7816},{"date":"1397/03/19 16:20","price":7833},{"date":"1397/03/19 16:30","price":7858},{"date":"1397/03/19 16:40","price":7867},{"date":"1397/03/19 16:50","price":7901},{"date":"1397/03/19 17:00","price":7887},{"date":"1397/03/19 17:10","price":7901},{"date":"1397/03/19 17:20","price":7879},{"date":"1397/03/19 17:40","price":7858},{"date":"1397/03/19 17:50","price":7853},{"date":"1397/03/19 18:00","price":7845},{"date":"1397/03/19 18:10","price":7867},{"date":"1397/03/19 18:20","price":7876},{"date":"1397/03/19 18:30","price":7884},{"date":"1397/03/19 18:50","price":7887},{"date":"1397/03/19 19:00","price":7888},{"date":"1397/03/19 19:10","price":7892},{"date":"1397/03/19 19:20","price":7896},{"date":"1397/03/19 19:30","price":7901},{"date":"1397/03/19 20:00","price":7892},{"date":"1397/03/19 20:10","price":7887}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398