کمترین: 
597
بیشترین: 
603.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
597.28
زمان: 
3/19 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 597.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:30","price":597.76},{"date":"1397/03/19 01:00","price":598.32},{"date":"1397/03/19 01:30","price":597.28},{"date":"1397/03/19 02:00","price":598.32},{"date":"1397/03/19 02:30","price":597.28},{"date":"1397/03/19 03:30","price":599.98},{"date":"1397/03/19 04:30","price":600.72},{"date":"1397/03/19 05:30","price":603.95},{"date":"1397/03/19 06:00","price":602.27},{"date":"1397/03/19 07:00","price":603.14},{"date":"1397/03/19 07:30","price":601.29},{"date":"1397/03/19 08:00","price":598.95},{"date":"1397/03/19 09:30","price":602.92},{"date":"1397/03/19 10:00","price":601.6},{"date":"1397/03/19 11:30","price":603},{"date":"1397/03/19 12:00","price":601.81},{"date":"1397/03/19 12:30","price":601.51},{"date":"1397/03/19 13:30","price":601},{"date":"1397/03/19 14:00","price":600},{"date":"1397/03/19 14:30","price":601},{"date":"1397/03/19 15:00","price":601.99},{"date":"1397/03/19 15:30","price":600.5},{"date":"1397/03/19 18:30","price":597},{"date":"1397/03/19 19:00","price":599},{"date":"1397/03/19 21:30","price":598.64},{"date":"1397/03/19 22:00","price":600},{"date":"1397/03/19 22:30","price":597.28},{"date":"1397/03/19 23:00","price":600},{"date":"1397/03/19 23:30","price":597.28}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398