کمترین: 
2.1631
بیشترین: 
2.1659
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1631
زمان: 
3/19 02:00
قیمت نفت کوره امروز 19 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 خرداد 1397 , 2.1631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/19 00:00","price":2.1647},{"date":"1397/03/19 00:32","price":2.1648},{"date":"1397/03/19 01:00","price":2.1659},{"date":"1397/03/19 01:32","price":2.1633},{"date":"1397/03/19 02:00","price":2.1631}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398