کمترین: 
856500
بیشترین: 
864000
قیمت تقلبی: 
858000
زمان: 
3/18 23:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 18 خرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 858000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 14:00","price":863000},{"date":"1397/03/18 14:05","price":864000},{"date":"1397/03/18 14:35","price":863000},{"date":"1397/03/18 15:10","price":862000},{"date":"1397/03/18 15:30","price":862500},{"date":"1397/03/18 15:45","price":861500},{"date":"1397/03/18 16:05","price":862500},{"date":"1397/03/18 16:30","price":858000},{"date":"1397/03/18 16:45","price":858500},{"date":"1397/03/18 16:55","price":858000},{"date":"1397/03/18 17:00","price":859000},{"date":"1397/03/18 17:15","price":858000},{"date":"1397/03/18 17:55","price":856500},{"date":"1397/03/18 18:15","price":857500},{"date":"1397/03/18 18:35","price":858000},{"date":"1397/03/18 18:45","price":858500},{"date":"1397/03/18 19:15","price":859000},{"date":"1397/03/18 20:05","price":858500},{"date":"1397/03/18 20:15","price":858000},{"date":"1397/03/18 20:35","price":858500},{"date":"1397/03/18 22:15","price":859000},{"date":"1397/03/18 22:55","price":858000},{"date":"1397/03/18 23:00","price":859000},{"date":"1397/03/18 23:05","price":858000},{"date":"1397/03/18 23:15","price":857500},{"date":"1397/03/18 23:20","price":857000},{"date":"1397/03/18 23:45","price":858000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398