کمترین: 
980400
بیشترین: 
991500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981300
زمان: 
3/18 23:45
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 981300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 14:00","price":991500},{"date":"1397/03/18 14:05","price":987100},{"date":"1397/03/18 14:20","price":987900},{"date":"1397/03/18 14:35","price":987100},{"date":"1397/03/18 14:55","price":986200},{"date":"1397/03/18 15:10","price":983500},{"date":"1397/03/18 15:20","price":985700},{"date":"1397/03/18 16:30","price":984900},{"date":"1397/03/18 16:45","price":984000},{"date":"1397/03/18 16:55","price":984900},{"date":"1397/03/18 17:25","price":985700},{"date":"1397/03/18 17:35","price":984900},{"date":"1397/03/18 18:15","price":983500},{"date":"1397/03/18 18:25","price":984900},{"date":"1397/03/18 18:45","price":985700},{"date":"1397/03/18 18:55","price":986600},{"date":"1397/03/18 19:25","price":987100},{"date":"1397/03/18 19:55","price":985700},{"date":"1397/03/18 20:15","price":984900},{"date":"1397/03/18 20:35","price":985700},{"date":"1397/03/18 21:45","price":982600},{"date":"1397/03/18 22:45","price":980400},{"date":"1397/03/18 23:45","price":981300}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398