کمترین: 
796
بیشترین: 
808
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
801
زمان: 
3/18 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 18 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:40","price":807},{"date":"1397/03/18 10:50","price":808},{"date":"1397/03/18 11:00","price":806},{"date":"1397/03/18 12:10","price":805},{"date":"1397/03/18 12:40","price":806},{"date":"1397/03/18 12:50","price":805},{"date":"1397/03/18 13:00","price":804},{"date":"1397/03/18 13:10","price":803},{"date":"1397/03/18 13:30","price":804},{"date":"1397/03/18 13:40","price":803},{"date":"1397/03/18 14:00","price":804},{"date":"1397/03/18 14:10","price":802},{"date":"1397/03/18 14:50","price":800},{"date":"1397/03/18 15:10","price":799},{"date":"1397/03/18 15:20","price":797},{"date":"1397/03/18 15:30","price":796},{"date":"1397/03/18 16:20","price":797},{"date":"1397/03/18 17:10","price":798},{"date":"1397/03/18 17:30","price":799},{"date":"1397/03/18 17:40","price":797},{"date":"1397/03/18 17:50","price":798},{"date":"1397/03/18 18:00","price":799},{"date":"1397/03/18 18:50","price":800},{"date":"1397/03/18 19:00","price":801},{"date":"1397/03/18 19:10","price":800},{"date":"1397/03/18 19:20","price":801},{"date":"1397/03/18 19:30","price":802},{"date":"1397/03/18 20:10","price":801}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398