کمترین: 
3770
بیشترین: 
3810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3781
زمان: 
3/18 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 3781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":3809},{"date":"1397/03/18 10:30","price":3808},{"date":"1397/03/18 10:40","price":3805},{"date":"1397/03/18 10:50","price":3808},{"date":"1397/03/18 11:00","price":3805},{"date":"1397/03/18 11:10","price":3809},{"date":"1397/03/18 11:20","price":3810},{"date":"1397/03/18 11:30","price":3809},{"date":"1397/03/18 11:40","price":3810},{"date":"1397/03/18 11:50","price":3808},{"date":"1397/03/18 12:10","price":3806},{"date":"1397/03/18 12:30","price":3807},{"date":"1397/03/18 12:40","price":3806},{"date":"1397/03/18 12:50","price":3798},{"date":"1397/03/18 13:00","price":3799},{"date":"1397/03/18 13:10","price":3797},{"date":"1397/03/18 13:20","price":3800},{"date":"1397/03/18 14:00","price":3798},{"date":"1397/03/18 14:10","price":3789},{"date":"1397/03/18 14:20","price":3791},{"date":"1397/03/18 14:40","price":3788},{"date":"1397/03/18 14:50","price":3790},{"date":"1397/03/18 15:00","price":3788},{"date":"1397/03/18 15:10","price":3783},{"date":"1397/03/18 15:20","price":3771},{"date":"1397/03/18 15:30","price":3770},{"date":"1397/03/18 15:40","price":3773},{"date":"1397/03/18 15:50","price":3772},{"date":"1397/03/18 16:00","price":3774},{"date":"1397/03/18 16:10","price":3773},{"date":"1397/03/18 16:20","price":3774},{"date":"1397/03/18 16:30","price":3773},{"date":"1397/03/18 17:20","price":3771},{"date":"1397/03/18 17:30","price":3778},{"date":"1397/03/18 17:40","price":3776},{"date":"1397/03/18 18:00","price":3777},{"date":"1397/03/18 18:10","price":3775},{"date":"1397/03/18 18:20","price":3772},{"date":"1397/03/18 18:30","price":3774},{"date":"1397/03/18 18:50","price":3777},{"date":"1397/03/18 19:10","price":3776},{"date":"1397/03/18 19:20","price":3778},{"date":"1397/03/18 19:30","price":3781},{"date":"1397/03/18 19:40","price":3782},{"date":"1397/03/18 19:50","price":3781},{"date":"1397/03/18 20:00","price":3780},{"date":"1397/03/18 20:20","price":3781}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398