کمترین: 
200
بیشترین: 
203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
3/18 17:30
قیمت بات تایلند امروز 18 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 خرداد 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":203},{"date":"1397/03/18 11:00","price":202},{"date":"1397/03/18 11:10","price":203},{"date":"1397/03/18 12:00","price":202},{"date":"1397/03/18 12:10","price":203},{"date":"1397/03/18 12:30","price":202},{"date":"1397/03/18 15:00","price":201},{"date":"1397/03/18 15:20","price":200},{"date":"1397/03/18 15:40","price":201},{"date":"1397/03/18 17:20","price":200},{"date":"1397/03/18 17:30","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398