کمترین: 
4825
بیشترین: 
4886
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4844
زمان: 
3/18 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 خرداد 1397 , 4844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":4886},{"date":"1397/03/18 10:30","price":4882},{"date":"1397/03/18 10:40","price":4881},{"date":"1397/03/18 10:50","price":4883},{"date":"1397/03/18 11:00","price":4878},{"date":"1397/03/18 11:10","price":4882},{"date":"1397/03/18 11:20","price":4883},{"date":"1397/03/18 11:30","price":4884},{"date":"1397/03/18 11:40","price":4883},{"date":"1397/03/18 12:00","price":4880},{"date":"1397/03/18 12:10","price":4877},{"date":"1397/03/18 12:30","price":4873},{"date":"1397/03/18 12:40","price":4876},{"date":"1397/03/18 12:50","price":4866},{"date":"1397/03/18 13:00","price":4865},{"date":"1397/03/18 13:10","price":4863},{"date":"1397/03/18 13:30","price":4865},{"date":"1397/03/18 13:40","price":4864},{"date":"1397/03/18 14:00","price":4860},{"date":"1397/03/18 14:10","price":4850},{"date":"1397/03/18 14:20","price":4855},{"date":"1397/03/18 14:40","price":4851},{"date":"1397/03/18 14:50","price":4850},{"date":"1397/03/18 15:00","price":4848},{"date":"1397/03/18 15:10","price":4841},{"date":"1397/03/18 15:20","price":4834},{"date":"1397/03/18 15:30","price":4829},{"date":"1397/03/18 15:50","price":4825},{"date":"1397/03/18 16:00","price":4828},{"date":"1397/03/18 16:20","price":4830},{"date":"1397/03/18 16:30","price":4832},{"date":"1397/03/18 17:00","price":4829},{"date":"1397/03/18 17:10","price":4832},{"date":"1397/03/18 17:20","price":4827},{"date":"1397/03/18 17:30","price":4837},{"date":"1397/03/18 17:40","price":4830},{"date":"1397/03/18 17:50","price":4835},{"date":"1397/03/18 18:00","price":4834},{"date":"1397/03/18 18:10","price":4833},{"date":"1397/03/18 18:20","price":4830},{"date":"1397/03/18 18:30","price":4832},{"date":"1397/03/18 18:50","price":4834},{"date":"1397/03/18 19:00","price":4836},{"date":"1397/03/18 19:10","price":4833},{"date":"1397/03/18 19:20","price":4837},{"date":"1397/03/18 19:30","price":4838},{"date":"1397/03/18 19:40","price":4839},{"date":"1397/03/18 20:00","price":4841},{"date":"1397/03/18 20:10","price":4843},{"date":"1397/03/18 20:20","price":4844}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398