کمترین: 
1016
بیشترین: 
1033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1021
زمان: 
3/18 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 18 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1033},{"date":"1397/03/18 10:30","price":1032},{"date":"1397/03/18 11:00","price":1031},{"date":"1397/03/18 11:20","price":1030},{"date":"1397/03/18 11:30","price":1031},{"date":"1397/03/18 11:40","price":1030},{"date":"1397/03/18 11:50","price":1029},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1027},{"date":"1397/03/18 13:00","price":1026},{"date":"1397/03/18 13:30","price":1027},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1026},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1023},{"date":"1397/03/18 14:20","price":1024},{"date":"1397/03/18 14:50","price":1023},{"date":"1397/03/18 15:00","price":1022},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1020},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1017},{"date":"1397/03/18 15:30","price":1018},{"date":"1397/03/18 15:40","price":1017},{"date":"1397/03/18 15:50","price":1016},{"date":"1397/03/18 16:20","price":1017},{"date":"1397/03/18 16:50","price":1018},{"date":"1397/03/18 17:00","price":1017},{"date":"1397/03/18 17:10","price":1018},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1019},{"date":"1397/03/18 17:40","price":1017},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1019},{"date":"1397/03/18 18:20","price":1018},{"date":"1397/03/18 18:30","price":1020},{"date":"1397/03/18 18:40","price":1019},{"date":"1397/03/18 19:00","price":1020},{"date":"1397/03/18 19:30","price":1021},{"date":"1397/03/18 19:50","price":1020},{"date":"1397/03/18 20:00","price":1022},{"date":"1397/03/18 20:10","price":1020},{"date":"1397/03/18 20:20","price":1021}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398