کمترین: 
1720
بیشترین: 
1739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1725
زمان: 
3/18 19:40
قیمت ریال عربستان امروز 18 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1739},{"date":"1397/03/18 10:30","price":1738},{"date":"1397/03/18 10:40","price":1737},{"date":"1397/03/18 10:50","price":1738},{"date":"1397/03/18 11:00","price":1736},{"date":"1397/03/18 11:10","price":1738},{"date":"1397/03/18 11:20","price":1739},{"date":"1397/03/18 11:50","price":1738},{"date":"1397/03/18 12:00","price":1737},{"date":"1397/03/18 12:10","price":1736},{"date":"1397/03/18 12:30","price":1737},{"date":"1397/03/18 12:40","price":1736},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1732},{"date":"1397/03/18 13:00","price":1733},{"date":"1397/03/18 13:10","price":1732},{"date":"1397/03/18 13:20","price":1733},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1734},{"date":"1397/03/18 13:50","price":1733},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1728},{"date":"1397/03/18 14:20","price":1729},{"date":"1397/03/18 14:40","price":1728},{"date":"1397/03/18 14:50","price":1730},{"date":"1397/03/18 15:00","price":1729},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1726},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1720},{"date":"1397/03/18 15:40","price":1721},{"date":"1397/03/18 15:50","price":1720},{"date":"1397/03/18 16:00","price":1721},{"date":"1397/03/18 16:10","price":1722},{"date":"1397/03/18 16:20","price":1721},{"date":"1397/03/18 17:00","price":1722},{"date":"1397/03/18 17:10","price":1721},{"date":"1397/03/18 17:20","price":1720},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1723},{"date":"1397/03/18 17:40","price":1722},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1723},{"date":"1397/03/18 18:00","price":1722},{"date":"1397/03/18 18:10","price":1723},{"date":"1397/03/18 18:20","price":1721},{"date":"1397/03/18 18:40","price":1722},{"date":"1397/03/18 18:50","price":1723},{"date":"1397/03/18 19:00","price":1724},{"date":"1397/03/18 19:10","price":1723},{"date":"1397/03/18 19:20","price":1724},{"date":"1397/03/18 19:30","price":1726},{"date":"1397/03/18 19:40","price":1725}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398