کمترین: 
4524
بیشترین: 
4578
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4546
زمان: 
3/18 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 خرداد 1397 , 4546 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":4578},{"date":"1397/03/18 10:30","price":4576},{"date":"1397/03/18 10:50","price":4577},{"date":"1397/03/18 11:00","price":4574},{"date":"1397/03/18 11:10","price":4575},{"date":"1397/03/18 11:20","price":4577},{"date":"1397/03/18 11:30","price":4574},{"date":"1397/03/18 11:40","price":4572},{"date":"1397/03/18 11:50","price":4571},{"date":"1397/03/18 12:00","price":4570},{"date":"1397/03/18 12:10","price":4566},{"date":"1397/03/18 12:30","price":4567},{"date":"1397/03/18 12:40","price":4570},{"date":"1397/03/18 12:50","price":4562},{"date":"1397/03/18 13:00","price":4559},{"date":"1397/03/18 13:10","price":4557},{"date":"1397/03/18 13:40","price":4558},{"date":"1397/03/18 13:50","price":4557},{"date":"1397/03/18 14:10","price":4549},{"date":"1397/03/18 14:20","price":4553},{"date":"1397/03/18 14:40","price":4547},{"date":"1397/03/18 14:50","price":4548},{"date":"1397/03/18 15:00","price":4545},{"date":"1397/03/18 15:10","price":4537},{"date":"1397/03/18 15:20","price":4533},{"date":"1397/03/18 15:30","price":4526},{"date":"1397/03/18 15:50","price":4524},{"date":"1397/03/18 16:10","price":4528},{"date":"1397/03/18 16:20","price":4531},{"date":"1397/03/18 16:30","price":4532},{"date":"1397/03/18 16:50","price":4531},{"date":"1397/03/18 17:10","price":4534},{"date":"1397/03/18 17:20","price":4532},{"date":"1397/03/18 17:30","price":4538},{"date":"1397/03/18 17:40","price":4529},{"date":"1397/03/18 17:50","price":4535},{"date":"1397/03/18 18:00","price":4536},{"date":"1397/03/18 18:10","price":4535},{"date":"1397/03/18 18:20","price":4533},{"date":"1397/03/18 18:30","price":4535},{"date":"1397/03/18 18:40","price":4533},{"date":"1397/03/18 18:50","price":4536},{"date":"1397/03/18 19:00","price":4535},{"date":"1397/03/18 19:10","price":4534},{"date":"1397/03/18 19:20","price":4537},{"date":"1397/03/18 19:30","price":4539},{"date":"1397/03/18 19:40","price":4542},{"date":"1397/03/18 19:50","price":4546},{"date":"1397/03/18 20:00","price":4543},{"date":"1397/03/18 20:10","price":4544},{"date":"1397/03/18 20:20","price":4546}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398