کمترین: 
4878
بیشترین: 
4960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4913
زمان: 
3/18 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 18 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 خرداد 1397 , 4913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":4960},{"date":"1397/03/18 10:30","price":4958},{"date":"1397/03/18 10:40","price":4957},{"date":"1397/03/18 10:50","price":4955},{"date":"1397/03/18 11:00","price":4950},{"date":"1397/03/18 11:10","price":4948},{"date":"1397/03/18 11:20","price":4947},{"date":"1397/03/18 11:30","price":4946},{"date":"1397/03/18 11:40","price":4943},{"date":"1397/03/18 11:50","price":4942},{"date":"1397/03/18 12:00","price":4938},{"date":"1397/03/18 12:10","price":4935},{"date":"1397/03/18 12:30","price":4937},{"date":"1397/03/18 12:40","price":4943},{"date":"1397/03/18 12:50","price":4932},{"date":"1397/03/18 13:00","price":4929},{"date":"1397/03/18 13:10","price":4926},{"date":"1397/03/18 13:20","price":4924},{"date":"1397/03/18 13:30","price":4923},{"date":"1397/03/18 13:40","price":4920},{"date":"1397/03/18 13:50","price":4918},{"date":"1397/03/18 14:00","price":4914},{"date":"1397/03/18 14:10","price":4906},{"date":"1397/03/18 14:20","price":4909},{"date":"1397/03/18 14:40","price":4905},{"date":"1397/03/18 14:50","price":4906},{"date":"1397/03/18 15:00","price":4903},{"date":"1397/03/18 15:10","price":4894},{"date":"1397/03/18 15:20","price":4883},{"date":"1397/03/18 15:30","price":4882},{"date":"1397/03/18 15:50","price":4878},{"date":"1397/03/18 16:00","price":4882},{"date":"1397/03/18 16:10","price":4886},{"date":"1397/03/18 16:20","price":4890},{"date":"1397/03/18 16:30","price":4894},{"date":"1397/03/18 16:50","price":4893},{"date":"1397/03/18 17:10","price":4896},{"date":"1397/03/18 17:20","price":4894},{"date":"1397/03/18 17:30","price":4903},{"date":"1397/03/18 17:40","price":4894},{"date":"1397/03/18 17:50","price":4899},{"date":"1397/03/18 18:10","price":4898},{"date":"1397/03/18 18:20","price":4894},{"date":"1397/03/18 18:30","price":4899},{"date":"1397/03/18 18:40","price":4895},{"date":"1397/03/18 18:50","price":4896},{"date":"1397/03/18 19:00","price":4900},{"date":"1397/03/18 19:20","price":4904},{"date":"1397/03/18 19:40","price":4907},{"date":"1397/03/18 19:50","price":4914},{"date":"1397/03/18 20:10","price":4910},{"date":"1397/03/18 20:20","price":4913}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398