کمترین: 
4953
بیشترین: 
5023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4986
زمان: 
3/18 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 18 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 خرداد 1397 , 4986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":5023},{"date":"1397/03/18 10:30","price":5015},{"date":"1397/03/18 10:40","price":5014},{"date":"1397/03/18 10:50","price":5013},{"date":"1397/03/18 11:00","price":5010},{"date":"1397/03/18 11:20","price":5013},{"date":"1397/03/18 11:30","price":5012},{"date":"1397/03/18 11:50","price":5011},{"date":"1397/03/18 12:00","price":5006},{"date":"1397/03/18 12:10","price":5008},{"date":"1397/03/18 12:30","price":5003},{"date":"1397/03/18 12:40","price":5006},{"date":"1397/03/18 12:50","price":4995},{"date":"1397/03/18 13:00","price":4991},{"date":"1397/03/18 13:20","price":4994},{"date":"1397/03/18 13:30","price":4996},{"date":"1397/03/18 13:40","price":4991},{"date":"1397/03/18 14:00","price":4988},{"date":"1397/03/18 14:10","price":4977},{"date":"1397/03/18 14:20","price":4982},{"date":"1397/03/18 14:40","price":4978},{"date":"1397/03/18 14:50","price":4977},{"date":"1397/03/18 15:00","price":4982},{"date":"1397/03/18 15:10","price":4970},{"date":"1397/03/18 15:20","price":4953},{"date":"1397/03/18 15:30","price":4959},{"date":"1397/03/18 15:40","price":4956},{"date":"1397/03/18 15:50","price":4955},{"date":"1397/03/18 16:00","price":4959},{"date":"1397/03/18 16:10","price":4958},{"date":"1397/03/18 16:20","price":4962},{"date":"1397/03/18 16:30","price":4965},{"date":"1397/03/18 17:00","price":4966},{"date":"1397/03/18 17:10","price":4968},{"date":"1397/03/18 17:30","price":4970},{"date":"1397/03/18 17:40","price":4963},{"date":"1397/03/18 17:50","price":4965},{"date":"1397/03/18 18:00","price":4971},{"date":"1397/03/18 18:10","price":4970},{"date":"1397/03/18 18:20","price":4972},{"date":"1397/03/18 18:30","price":4970},{"date":"1397/03/18 18:40","price":4969},{"date":"1397/03/18 18:50","price":4967},{"date":"1397/03/18 19:00","price":4974},{"date":"1397/03/18 19:10","price":4972},{"date":"1397/03/18 19:20","price":4980},{"date":"1397/03/18 19:30","price":4983},{"date":"1397/03/18 19:40","price":4985},{"date":"1397/03/18 19:50","price":4987},{"date":"1397/03/18 20:00","price":4989},{"date":"1397/03/18 20:10","price":4985},{"date":"1397/03/18 20:20","price":4986}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398