کمترین: 
588
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591
زمان: 
3/18 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 18 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":594},{"date":"1397/03/18 10:30","price":593},{"date":"1397/03/18 11:10","price":594},{"date":"1397/03/18 11:50","price":595},{"date":"1397/03/18 12:10","price":594},{"date":"1397/03/18 12:30","price":595},{"date":"1397/03/18 12:50","price":593},{"date":"1397/03/18 13:10","price":594},{"date":"1397/03/18 13:40","price":593},{"date":"1397/03/18 13:50","price":594},{"date":"1397/03/18 14:10","price":593},{"date":"1397/03/18 14:20","price":592},{"date":"1397/03/18 15:10","price":591},{"date":"1397/03/18 15:20","price":590},{"date":"1397/03/18 16:00","price":591},{"date":"1397/03/18 16:30","price":589},{"date":"1397/03/18 17:30","price":590},{"date":"1397/03/18 18:10","price":589},{"date":"1397/03/18 18:20","price":588},{"date":"1397/03/18 18:30","price":589},{"date":"1397/03/18 18:50","price":590},{"date":"1397/03/18 19:00","price":589},{"date":"1397/03/18 19:10","price":590},{"date":"1397/03/18 19:40","price":591},{"date":"1397/03/18 19:50","price":590},{"date":"1397/03/18 20:20","price":591}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398