کمترین: 
1425
بیشترین: 
1451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1440
زمان: 
3/18 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 1440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 10:20","price":1451},{"date":"1397/03/18 10:30","price":1448},{"date":"1397/03/18 10:40","price":1449},{"date":"1397/03/18 11:00","price":1448},{"date":"1397/03/18 11:20","price":1444},{"date":"1397/03/18 11:30","price":1450},{"date":"1397/03/18 11:40","price":1449},{"date":"1397/03/18 11:50","price":1451},{"date":"1397/03/18 12:00","price":1449},{"date":"1397/03/18 12:10","price":1442},{"date":"1397/03/18 12:30","price":1446},{"date":"1397/03/18 12:40","price":1443},{"date":"1397/03/18 12:50","price":1441},{"date":"1397/03/18 13:00","price":1438},{"date":"1397/03/18 13:10","price":1433},{"date":"1397/03/18 13:20","price":1434},{"date":"1397/03/18 13:30","price":1435},{"date":"1397/03/18 13:40","price":1434},{"date":"1397/03/18 13:50","price":1433},{"date":"1397/03/18 14:00","price":1432},{"date":"1397/03/18 14:10","price":1429},{"date":"1397/03/18 14:20","price":1431},{"date":"1397/03/18 15:00","price":1429},{"date":"1397/03/18 15:10","price":1430},{"date":"1397/03/18 15:20","price":1426},{"date":"1397/03/18 15:30","price":1428},{"date":"1397/03/18 15:40","price":1426},{"date":"1397/03/18 15:50","price":1425},{"date":"1397/03/18 16:00","price":1428},{"date":"1397/03/18 16:20","price":1432},{"date":"1397/03/18 16:30","price":1434},{"date":"1397/03/18 16:50","price":1437},{"date":"1397/03/18 17:00","price":1434},{"date":"1397/03/18 17:10","price":1438},{"date":"1397/03/18 17:20","price":1435},{"date":"1397/03/18 17:30","price":1437},{"date":"1397/03/18 17:40","price":1435},{"date":"1397/03/18 17:50","price":1436},{"date":"1397/03/18 18:00","price":1439},{"date":"1397/03/18 18:10","price":1438},{"date":"1397/03/18 18:30","price":1440},{"date":"1397/03/18 18:40","price":1437},{"date":"1397/03/18 18:50","price":1439},{"date":"1397/03/18 19:10","price":1438},{"date":"1397/03/18 19:20","price":1441},{"date":"1397/03/18 19:30","price":1442},{"date":"1397/03/18 19:40","price":1439},{"date":"1397/03/18 19:50","price":1438},{"date":"1397/03/18 20:00","price":1440},{"date":"1397/03/18 20:10","price":1441},{"date":"1397/03/18 20:20","price":1440}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398