کمترین: 
2.88
بیشترین: 
2.933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.893
زمان: 
3/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 2.893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":2.933},{"date":"1397/03/18 00:32","price":2.929},{"date":"1397/03/18 01:00","price":2.931},{"date":"1397/03/18 01:32","price":2.933},{"date":"1397/03/18 02:00","price":2.93},{"date":"1397/03/18 03:00","price":2.931},{"date":"1397/03/18 03:32","price":2.926},{"date":"1397/03/18 04:08","price":2.927},{"date":"1397/03/18 04:32","price":2.929},{"date":"1397/03/18 06:32","price":2.924},{"date":"1397/03/18 07:00","price":2.921},{"date":"1397/03/18 07:32","price":2.92},{"date":"1397/03/18 08:00","price":2.918},{"date":"1397/03/18 09:00","price":2.921},{"date":"1397/03/18 09:32","price":2.918},{"date":"1397/03/18 10:00","price":2.917},{"date":"1397/03/18 10:32","price":2.91},{"date":"1397/03/18 11:08","price":2.903},{"date":"1397/03/18 11:32","price":2.901},{"date":"1397/03/18 12:32","price":2.902},{"date":"1397/03/18 13:00","price":2.906},{"date":"1397/03/18 13:32","price":2.904},{"date":"1397/03/18 14:08","price":2.903},{"date":"1397/03/18 14:32","price":2.906},{"date":"1397/03/18 15:00","price":2.891},{"date":"1397/03/18 15:32","price":2.897},{"date":"1397/03/18 16:00","price":2.888},{"date":"1397/03/18 16:32","price":2.896},{"date":"1397/03/18 17:00","price":2.901},{"date":"1397/03/18 17:32","price":2.891},{"date":"1397/03/18 18:00","price":2.885},{"date":"1397/03/18 18:32","price":2.886},{"date":"1397/03/18 19:00","price":2.893},{"date":"1397/03/18 19:32","price":2.886},{"date":"1397/03/18 20:00","price":2.885},{"date":"1397/03/18 20:32","price":2.88},{"date":"1397/03/18 21:00","price":2.882},{"date":"1397/03/18 21:32","price":2.885},{"date":"1397/03/18 22:00","price":2.889},{"date":"1397/03/18 22:32","price":2.895},{"date":"1397/03/18 23:00","price":2.889},{"date":"1397/03/18 23:32","price":2.893}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398