کمترین: 
2.104
بیشترین: 
2.126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.114
زمان: 
3/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 2.114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":2.1157},{"date":"1397/03/18 00:32","price":2.12},{"date":"1397/03/18 01:00","price":2.118},{"date":"1397/03/18 01:32","price":2.119},{"date":"1397/03/18 02:00","price":2.1195},{"date":"1397/03/18 03:00","price":2.12},{"date":"1397/03/18 03:32","price":2.1195},{"date":"1397/03/18 04:08","price":2.1185},{"date":"1397/03/18 04:32","price":2.1225},{"date":"1397/03/18 05:32","price":2.1215},{"date":"1397/03/18 06:00","price":2.1195},{"date":"1397/03/18 07:00","price":2.1185},{"date":"1397/03/18 08:00","price":2.118},{"date":"1397/03/18 08:32","price":2.1185},{"date":"1397/03/18 10:00","price":2.1155},{"date":"1397/03/18 10:32","price":2.115},{"date":"1397/03/18 11:08","price":2.1115},{"date":"1397/03/18 11:32","price":2.1145},{"date":"1397/03/18 12:32","price":2.1125},{"date":"1397/03/18 13:00","price":2.1152},{"date":"1397/03/18 13:32","price":2.1191},{"date":"1397/03/18 14:08","price":2.1185},{"date":"1397/03/18 14:32","price":2.1202},{"date":"1397/03/18 15:00","price":2.115},{"date":"1397/03/18 15:32","price":2.119},{"date":"1397/03/18 16:00","price":2.1177},{"date":"1397/03/18 16:32","price":2.1107},{"date":"1397/03/18 17:00","price":2.1155},{"date":"1397/03/18 17:32","price":2.116},{"date":"1397/03/18 18:00","price":2.1167},{"date":"1397/03/18 18:32","price":2.1078},{"date":"1397/03/18 19:00","price":2.1147},{"date":"1397/03/18 19:32","price":2.1056},{"date":"1397/03/18 20:00","price":2.104},{"date":"1397/03/18 20:32","price":2.113},{"date":"1397/03/18 21:00","price":2.1088},{"date":"1397/03/18 21:32","price":2.1165},{"date":"1397/03/18 22:00","price":2.1155},{"date":"1397/03/18 22:32","price":2.1174},{"date":"1397/03/18 23:00","price":2.126},{"date":"1397/03/18 23:32","price":2.114}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398