کمترین: 
667.63
بیشترین: 
672.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
669.88
زمان: 
3/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 669.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":670.75},{"date":"1397/03/18 00:32","price":671.75},{"date":"1397/03/18 01:00","price":671.5},{"date":"1397/03/18 01:32","price":672},{"date":"1397/03/18 02:00","price":671.88},{"date":"1397/03/18 05:08","price":672},{"date":"1397/03/18 05:32","price":671.75},{"date":"1397/03/18 06:00","price":671.25},{"date":"1397/03/18 06:32","price":670.75},{"date":"1397/03/18 07:32","price":671.25},{"date":"1397/03/18 08:00","price":670.88},{"date":"1397/03/18 09:00","price":670.75},{"date":"1397/03/18 10:00","price":669.5},{"date":"1397/03/18 10:32","price":669.63},{"date":"1397/03/18 11:08","price":668.63},{"date":"1397/03/18 11:32","price":669.63},{"date":"1397/03/18 12:00","price":670},{"date":"1397/03/18 12:32","price":669.88},{"date":"1397/03/18 13:00","price":670.88},{"date":"1397/03/18 13:32","price":670},{"date":"1397/03/18 14:08","price":669.63},{"date":"1397/03/18 14:32","price":669.88},{"date":"1397/03/18 15:00","price":667.88},{"date":"1397/03/18 15:32","price":669},{"date":"1397/03/18 16:00","price":668.63},{"date":"1397/03/18 16:32","price":667.63},{"date":"1397/03/18 17:00","price":670},{"date":"1397/03/18 17:32","price":670.88},{"date":"1397/03/18 18:00","price":671.75},{"date":"1397/03/18 18:32","price":670.13},{"date":"1397/03/18 19:00","price":672},{"date":"1397/03/18 19:32","price":670.88},{"date":"1397/03/18 20:00","price":670.38},{"date":"1397/03/18 20:32","price":671.88},{"date":"1397/03/18 21:00","price":671.13},{"date":"1397/03/18 21:32","price":671.88},{"date":"1397/03/18 22:32","price":672.63},{"date":"1397/03/18 23:32","price":669.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398