کمترین: 
2.1643
بیشترین: 
2.1825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1643
زمان: 
3/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 2.1643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":2.1781},{"date":"1397/03/18 00:32","price":2.1812},{"date":"1397/03/18 01:00","price":2.1805},{"date":"1397/03/18 01:32","price":2.1824},{"date":"1397/03/18 02:00","price":2.1821},{"date":"1397/03/18 03:00","price":2.1799},{"date":"1397/03/18 03:32","price":2.1788},{"date":"1397/03/18 04:08","price":2.179},{"date":"1397/03/18 04:32","price":2.1821},{"date":"1397/03/18 05:08","price":2.1825},{"date":"1397/03/18 05:32","price":2.1824},{"date":"1397/03/18 06:00","price":2.1802},{"date":"1397/03/18 06:32","price":2.1788},{"date":"1397/03/18 07:32","price":2.1796},{"date":"1397/03/18 08:00","price":2.1784},{"date":"1397/03/18 09:00","price":2.1783},{"date":"1397/03/18 09:32","price":2.1785},{"date":"1397/03/18 10:00","price":2.1745},{"date":"1397/03/18 10:32","price":2.174},{"date":"1397/03/18 11:08","price":2.1711},{"date":"1397/03/18 11:32","price":2.1738},{"date":"1397/03/18 12:00","price":2.1754},{"date":"1397/03/18 12:32","price":2.175},{"date":"1397/03/18 13:00","price":2.1778},{"date":"1397/03/18 13:32","price":2.1756},{"date":"1397/03/18 14:08","price":2.1742},{"date":"1397/03/18 14:32","price":2.1759},{"date":"1397/03/18 15:00","price":2.169},{"date":"1397/03/18 15:32","price":2.1718},{"date":"1397/03/18 16:00","price":2.17},{"date":"1397/03/18 16:32","price":2.1659},{"date":"1397/03/18 17:00","price":2.1737},{"date":"1397/03/18 17:32","price":2.176},{"date":"1397/03/18 18:00","price":2.1792},{"date":"1397/03/18 18:32","price":2.17},{"date":"1397/03/18 19:00","price":2.1773},{"date":"1397/03/18 19:32","price":2.1723},{"date":"1397/03/18 20:00","price":2.1684},{"date":"1397/03/18 20:32","price":2.1723},{"date":"1397/03/18 21:00","price":2.1691},{"date":"1397/03/18 21:32","price":2.1727},{"date":"1397/03/18 22:00","price":2.1711},{"date":"1397/03/18 22:32","price":2.1738},{"date":"1397/03/18 23:00","price":2.1744},{"date":"1397/03/18 23:32","price":2.1643}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398