کمترین: 
7561.6
بیشترین: 
7697.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7650
زمان: 
3/18 22:30
قیمت بیت کوین امروز 18 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 خرداد 1397 , 7650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":7697.5},{"date":"1397/03/18 00:30","price":7694.9},{"date":"1397/03/18 01:00","price":7697.5},{"date":"1397/03/18 01:30","price":7649.2},{"date":"1397/03/18 02:00","price":7645.8},{"date":"1397/03/18 02:30","price":7664.7},{"date":"1397/03/18 03:00","price":7658},{"date":"1397/03/18 03:30","price":7664.7},{"date":"1397/03/18 04:30","price":7662.2},{"date":"1397/03/18 05:00","price":7680.6},{"date":"1397/03/18 06:30","price":7685.3},{"date":"1397/03/18 09:30","price":7642},{"date":"1397/03/18 12:30","price":7630.3},{"date":"1397/03/18 15:30","price":7632.3},{"date":"1397/03/18 16:00","price":7569.8},{"date":"1397/03/18 16:30","price":7572},{"date":"1397/03/18 17:00","price":7561.6},{"date":"1397/03/18 18:00","price":7573.9},{"date":"1397/03/18 18:30","price":7568.2},{"date":"1397/03/18 19:00","price":7573.9},{"date":"1397/03/18 20:00","price":7581.5},{"date":"1397/03/18 20:30","price":7582.2},{"date":"1397/03/18 21:00","price":7635.8},{"date":"1397/03/18 21:30","price":7652.1},{"date":"1397/03/18 22:00","price":7655.2},{"date":"1397/03/18 22:30","price":7650}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398