کمترین: 
76.41
بیشترین: 
77.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.41
زمان: 
3/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 76.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":77.19},{"date":"1397/03/18 00:32","price":77.3},{"date":"1397/03/18 01:00","price":77.28},{"date":"1397/03/18 01:32","price":77.31},{"date":"1397/03/18 02:32","price":77.32},{"date":"1397/03/18 03:00","price":77.44},{"date":"1397/03/18 05:08","price":77.5},{"date":"1397/03/18 05:32","price":77.44},{"date":"1397/03/18 06:00","price":77.36},{"date":"1397/03/18 06:32","price":77.31},{"date":"1397/03/18 07:00","price":77.27},{"date":"1397/03/18 07:32","price":77.31},{"date":"1397/03/18 08:00","price":77.23},{"date":"1397/03/18 08:32","price":77.21},{"date":"1397/03/18 09:00","price":77.23},{"date":"1397/03/18 09:32","price":77.25},{"date":"1397/03/18 10:00","price":77.05},{"date":"1397/03/18 10:32","price":77.02},{"date":"1397/03/18 11:08","price":76.89},{"date":"1397/03/18 11:32","price":76.96},{"date":"1397/03/18 12:32","price":76.89},{"date":"1397/03/18 13:00","price":77},{"date":"1397/03/18 14:08","price":76.92},{"date":"1397/03/18 14:32","price":76.9},{"date":"1397/03/18 15:00","price":76.59},{"date":"1397/03/18 15:32","price":76.67},{"date":"1397/03/18 16:00","price":76.66},{"date":"1397/03/18 16:32","price":76.46},{"date":"1397/03/18 17:00","price":76.78},{"date":"1397/03/18 17:32","price":76.83},{"date":"1397/03/18 18:00","price":76.94},{"date":"1397/03/18 18:32","price":76.67},{"date":"1397/03/18 19:00","price":76.94},{"date":"1397/03/18 19:32","price":76.64},{"date":"1397/03/18 20:00","price":76.42},{"date":"1397/03/18 20:32","price":76.56},{"date":"1397/03/18 21:00","price":76.42},{"date":"1397/03/18 21:32","price":76.61},{"date":"1397/03/18 22:32","price":76.75},{"date":"1397/03/18 23:00","price":76.94},{"date":"1397/03/18 23:32","price":76.41}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398