کمترین: 
65.42
بیشترین: 
66.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.66
زمان: 
3/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 خرداد 1397 , 65.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/18 00:00","price":65.94},{"date":"1397/03/18 01:00","price":65.92},{"date":"1397/03/18 01:32","price":65.91},{"date":"1397/03/18 02:00","price":65.94},{"date":"1397/03/18 03:00","price":65.95},{"date":"1397/03/18 03:32","price":65.96},{"date":"1397/03/18 04:08","price":65.97},{"date":"1397/03/18 04:32","price":66.12},{"date":"1397/03/18 05:08","price":66.15},{"date":"1397/03/18 05:32","price":66.14},{"date":"1397/03/18 06:00","price":66.09},{"date":"1397/03/18 06:32","price":66.06},{"date":"1397/03/18 07:00","price":66.03},{"date":"1397/03/18 07:32","price":66.06},{"date":"1397/03/18 08:00","price":66.03},{"date":"1397/03/18 08:32","price":66.04},{"date":"1397/03/18 09:00","price":66.03},{"date":"1397/03/18 10:00","price":65.81},{"date":"1397/03/18 10:32","price":65.78},{"date":"1397/03/18 11:08","price":65.64},{"date":"1397/03/18 12:32","price":65.58},{"date":"1397/03/18 13:00","price":65.72},{"date":"1397/03/18 14:08","price":65.69},{"date":"1397/03/18 14:32","price":65.67},{"date":"1397/03/18 15:00","price":65.5},{"date":"1397/03/18 15:32","price":65.61},{"date":"1397/03/18 16:00","price":65.58},{"date":"1397/03/18 17:00","price":65.67},{"date":"1397/03/18 17:32","price":65.77},{"date":"1397/03/18 18:00","price":65.91},{"date":"1397/03/18 18:32","price":65.81},{"date":"1397/03/18 19:00","price":66.06},{"date":"1397/03/18 19:32","price":65.98},{"date":"1397/03/18 20:00","price":65.42},{"date":"1397/03/18 20:32","price":65.59},{"date":"1397/03/18 21:00","price":65.5},{"date":"1397/03/18 21:32","price":65.66},{"date":"1397/03/18 22:00","price":65.64},{"date":"1397/03/18 22:32","price":65.81},{"date":"1397/03/18 23:00","price":65.83},{"date":"1397/03/18 23:32","price":65.66}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398