کمترین: 
973800
بیشترین: 
991500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
991000
زمان: 
3/17 22:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 17 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 991000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 12:05","price":973800},{"date":"1397/03/17 12:10","price":976000},{"date":"1397/03/17 12:45","price":978200},{"date":"1397/03/17 13:50","price":984900},{"date":"1397/03/17 14:35","price":985700},{"date":"1397/03/17 14:45","price":986600},{"date":"1397/03/17 15:05","price":984900},{"date":"1397/03/17 15:15","price":985700},{"date":"1397/03/17 16:05","price":987100},{"date":"1397/03/17 16:15","price":990600},{"date":"1397/03/17 16:25","price":991000},{"date":"1397/03/17 16:45","price":990600},{"date":"1397/03/17 16:55","price":991500},{"date":"1397/03/17 17:25","price":990600},{"date":"1397/03/17 18:05","price":991500},{"date":"1397/03/17 18:25","price":990200},{"date":"1397/03/17 18:30","price":989300},{"date":"1397/03/17 18:55","price":990200},{"date":"1397/03/17 20:15","price":991500},{"date":"1397/03/17 22:15","price":991000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399