کمترین: 
3787
بیشترین: 
3856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3799
زمان: 
3/17 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 17 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 3799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":3794},{"date":"1397/03/17 10:40","price":3793},{"date":"1397/03/17 10:50","price":3795},{"date":"1397/03/17 11:20","price":3794},{"date":"1397/03/17 11:30","price":3795},{"date":"1397/03/17 11:40","price":3805},{"date":"1397/03/17 12:00","price":3798},{"date":"1397/03/17 12:10","price":3787},{"date":"1397/03/17 12:30","price":3792},{"date":"1397/03/17 12:50","price":3805},{"date":"1397/03/17 13:10","price":3807},{"date":"1397/03/17 13:20","price":3806},{"date":"1397/03/17 13:30","price":3807},{"date":"1397/03/17 13:40","price":3806},{"date":"1397/03/17 13:50","price":3805},{"date":"1397/03/17 14:00","price":3830},{"date":"1397/03/17 14:20","price":3831},{"date":"1397/03/17 14:40","price":3833},{"date":"1397/03/17 15:00","price":3836},{"date":"1397/03/17 15:10","price":3832},{"date":"1397/03/17 15:40","price":3833},{"date":"1397/03/17 16:10","price":3839},{"date":"1397/03/17 16:20","price":3854},{"date":"1397/03/17 16:30","price":3855},{"date":"1397/03/17 16:40","price":3853},{"date":"1397/03/17 16:50","price":3849},{"date":"1397/03/17 17:00","price":3852},{"date":"1397/03/17 17:10","price":3853},{"date":"1397/03/17 17:20","price":3847},{"date":"1397/03/17 17:30","price":3845},{"date":"1397/03/17 17:50","price":3843},{"date":"1397/03/17 18:00","price":3846},{"date":"1397/03/17 18:10","price":3848},{"date":"1397/03/17 18:20","price":3856},{"date":"1397/03/17 18:30","price":3854},{"date":"1397/03/17 19:00","price":3853},{"date":"1397/03/17 19:10","price":3854},{"date":"1397/03/17 19:20","price":3852},{"date":"1397/03/17 19:30","price":3798},{"date":"1397/03/17 20:00","price":3797},{"date":"1397/03/17 20:10","price":3798},{"date":"1397/03/17 20:20","price":3799}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398