کمترین: 
4866
بیشترین: 
4952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4872
زمان: 
3/17 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 خرداد 1397 , 4872 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":4875},{"date":"1397/03/17 10:30","price":4876},{"date":"1397/03/17 10:40","price":4873},{"date":"1397/03/17 10:50","price":4878},{"date":"1397/03/17 11:00","price":4877},{"date":"1397/03/17 11:20","price":4876},{"date":"1397/03/17 11:30","price":4874},{"date":"1397/03/17 11:40","price":4889},{"date":"1397/03/17 11:50","price":4886},{"date":"1397/03/17 12:00","price":4876},{"date":"1397/03/17 12:10","price":4866},{"date":"1397/03/17 12:30","price":4871},{"date":"1397/03/17 12:40","price":4870},{"date":"1397/03/17 12:50","price":4887},{"date":"1397/03/17 13:10","price":4889},{"date":"1397/03/17 13:20","price":4887},{"date":"1397/03/17 13:30","price":4889},{"date":"1397/03/17 13:40","price":4888},{"date":"1397/03/17 14:00","price":4921},{"date":"1397/03/17 14:10","price":4920},{"date":"1397/03/17 14:20","price":4922},{"date":"1397/03/17 14:40","price":4918},{"date":"1397/03/17 15:00","price":4925},{"date":"1397/03/17 15:10","price":4920},{"date":"1397/03/17 15:30","price":4921},{"date":"1397/03/17 15:40","price":4923},{"date":"1397/03/17 15:50","price":4924},{"date":"1397/03/17 16:10","price":4930},{"date":"1397/03/17 16:20","price":4947},{"date":"1397/03/17 16:30","price":4950},{"date":"1397/03/17 16:40","price":4948},{"date":"1397/03/17 16:50","price":4944},{"date":"1397/03/17 17:00","price":4946},{"date":"1397/03/17 17:10","price":4949},{"date":"1397/03/17 17:20","price":4939},{"date":"1397/03/17 17:40","price":4938},{"date":"1397/03/17 17:50","price":4937},{"date":"1397/03/17 18:00","price":4939},{"date":"1397/03/17 18:10","price":4938},{"date":"1397/03/17 18:20","price":4952},{"date":"1397/03/17 18:30","price":4947},{"date":"1397/03/17 18:40","price":4945},{"date":"1397/03/17 19:00","price":4948},{"date":"1397/03/17 19:10","price":4946},{"date":"1397/03/17 19:20","price":4944},{"date":"1397/03/17 19:30","price":4875},{"date":"1397/03/17 19:50","price":4876},{"date":"1397/03/17 20:00","price":4874},{"date":"1397/03/17 20:10","price":4875},{"date":"1397/03/17 20:20","price":4872}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399