کمترین: 
805
بیشترین: 
820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
808
زمان: 
3/17 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 17 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 808 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":805},{"date":"1397/03/17 10:50","price":806},{"date":"1397/03/17 11:00","price":805},{"date":"1397/03/17 11:30","price":806},{"date":"1397/03/17 11:40","price":808},{"date":"1397/03/17 12:00","price":807},{"date":"1397/03/17 12:10","price":806},{"date":"1397/03/17 12:30","price":807},{"date":"1397/03/17 12:50","price":810},{"date":"1397/03/17 13:40","price":809},{"date":"1397/03/17 13:50","price":810},{"date":"1397/03/17 14:00","price":816},{"date":"1397/03/17 14:20","price":815},{"date":"1397/03/17 14:50","price":814},{"date":"1397/03/17 15:00","price":815},{"date":"1397/03/17 15:50","price":816},{"date":"1397/03/17 16:10","price":817},{"date":"1397/03/17 16:20","price":819},{"date":"1397/03/17 16:30","price":820},{"date":"1397/03/17 16:40","price":819},{"date":"1397/03/17 16:50","price":820},{"date":"1397/03/17 17:20","price":817},{"date":"1397/03/17 17:30","price":818},{"date":"1397/03/17 17:40","price":819},{"date":"1397/03/17 17:50","price":818},{"date":"1397/03/17 18:20","price":820},{"date":"1397/03/17 18:30","price":819},{"date":"1397/03/17 18:40","price":818},{"date":"1397/03/17 19:10","price":819},{"date":"1397/03/17 19:30","price":807},{"date":"1397/03/17 19:50","price":808},{"date":"1397/03/17 20:10","price":809},{"date":"1397/03/17 20:20","price":808}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398