کمترین: 
1728
بیشترین: 
1759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1732
زمان: 
3/17 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 17 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1732 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":1732},{"date":"1397/03/17 10:50","price":1733},{"date":"1397/03/17 11:00","price":1732},{"date":"1397/03/17 11:30","price":1730},{"date":"1397/03/17 11:40","price":1736},{"date":"1397/03/17 11:50","price":1737},{"date":"1397/03/17 12:00","price":1733},{"date":"1397/03/17 12:10","price":1728},{"date":"1397/03/17 12:30","price":1730},{"date":"1397/03/17 12:50","price":1736},{"date":"1397/03/17 13:10","price":1737},{"date":"1397/03/17 13:20","price":1736},{"date":"1397/03/17 13:50","price":1735},{"date":"1397/03/17 14:00","price":1747},{"date":"1397/03/17 14:20","price":1748},{"date":"1397/03/17 15:00","price":1750},{"date":"1397/03/17 15:10","price":1748},{"date":"1397/03/17 16:10","price":1751},{"date":"1397/03/17 16:20","price":1758},{"date":"1397/03/17 16:30","price":1759},{"date":"1397/03/17 16:40","price":1758},{"date":"1397/03/17 16:50","price":1756},{"date":"1397/03/17 17:00","price":1758},{"date":"1397/03/17 17:20","price":1755},{"date":"1397/03/17 17:30","price":1754},{"date":"1397/03/17 17:50","price":1753},{"date":"1397/03/17 18:00","price":1755},{"date":"1397/03/17 18:20","price":1759},{"date":"1397/03/17 19:10","price":1758},{"date":"1397/03/17 19:20","price":1757},{"date":"1397/03/17 19:30","price":1733},{"date":"1397/03/17 20:10","price":1732}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398