کمترین: 
745
بیشترین: 
761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
749
زمان: 
3/17 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 17 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 خرداد 1397 , 749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":746},{"date":"1397/03/17 10:30","price":745},{"date":"1397/03/17 10:40","price":746},{"date":"1397/03/17 10:50","price":745},{"date":"1397/03/17 11:00","price":746},{"date":"1397/03/17 11:40","price":748},{"date":"1397/03/17 12:10","price":746},{"date":"1397/03/17 12:30","price":748},{"date":"1397/03/17 12:40","price":749},{"date":"1397/03/17 12:50","price":750},{"date":"1397/03/17 13:10","price":751},{"date":"1397/03/17 13:30","price":752},{"date":"1397/03/17 13:40","price":750},{"date":"1397/03/17 13:50","price":751},{"date":"1397/03/17 14:00","price":757},{"date":"1397/03/17 14:10","price":756},{"date":"1397/03/17 14:40","price":755},{"date":"1397/03/17 15:00","price":756},{"date":"1397/03/17 15:50","price":757},{"date":"1397/03/17 16:10","price":758},{"date":"1397/03/17 16:20","price":760},{"date":"1397/03/17 16:30","price":761},{"date":"1397/03/17 16:40","price":760},{"date":"1397/03/17 16:50","price":759},{"date":"1397/03/17 17:00","price":760},{"date":"1397/03/17 17:10","price":761},{"date":"1397/03/17 17:20","price":759},{"date":"1397/03/17 17:30","price":758},{"date":"1397/03/17 17:40","price":759},{"date":"1397/03/17 17:50","price":758},{"date":"1397/03/17 18:00","price":759},{"date":"1397/03/17 18:20","price":760},{"date":"1397/03/17 18:40","price":759},{"date":"1397/03/17 19:10","price":760},{"date":"1397/03/17 19:20","price":759},{"date":"1397/03/17 19:30","price":748},{"date":"1397/03/17 20:00","price":749},{"date":"1397/03/17 20:10","price":750},{"date":"1397/03/17 20:20","price":749}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398